อบรม การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วย SOLIDWORK SIMULATION

อบรม การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วย SOLIDWORK SIMULATION ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 อบรมฟรี! ตลอดหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CAE สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. 02-104-9099 ต่อ 3060

Read more