คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

 
ผศ. จรัสศรี เสือทับทิม
Asst. Jaratsri Soeatuptim
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อีเมล์: [email protected]
ประวัติการศึกษา:
วศ.บ.: วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
บธ.บ.: การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
M.Eng.:(Information Sci. and Control Eng.-Nanometrology, Nagaoka University of Technology

รศ.ดร. พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์
Assoc.Prof. Dr. Pongpun Rerkkumsup
ตำแหน่ง: อาจารย์
อี-เมล์: [email protected]
ประวัติการศึกษา:
D.Eng.:(Information Sci. and Control Eng.-Nanometrology)
วศ.บ.: วิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

ผศ.ดร. เสกสรร ไชยจิตต์
Asst. Prof. Dr. Seksan Chaijit
ตำแหน่ง: อาจารย์
อี-เมล์:[email protected]
เว็บไซต์: http://www.ptwit.ac.th/seksan/
ประวัติการศึกษา:
ปว.ศ.: วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันฃ
วศ.บ.: วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
D.Eng.: Information Sci.and Control Eng./Mechanical Eng., Nagaoka University of Technology

 

 

 

อ. สุรศักดิ์ ธนูทอง
Mr. Surasak Tanuthong
ตำแหน่ง: อาจารย์
อี-เมล์: [email protected]
ประวัติการศึกษา:
ค.อ.ม.:ไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.บ.: ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคมธัญบุรี
ค.อ.ม.:ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

อ. ปฏิภาณ อร่ามวาณิชย์
Mr. Patiparn Aramwanid
ตำแหน่ง: อาจารย์
อี-เมล์: [email protected]
ประวัติการศึกษา:
วศ.บ.: วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม.: วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 


อ. สุรงค์กร เพชรรักษ์
Mr. Suronggon Pecharak
ตำแหน่ง: อาจารย์
อี-เมล์:
ประวัติการศึกษา:
วศ.บ.: วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม.: วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

อ. ภานุรุจ ยะเรือน
Mr. Panurut Yaruan
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อีเมล์: [email protected]
ประวัติการศึกษา:
วศ.บ.:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วศ.ม.:วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

อ. ดร. เอนก บุญกว้าง
Mr.Anek Bumkwang
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อีเมล์: [email protected]

ประวัติการศึกษา

Ph.D.(Engineering) Mechanical Engineering  Toyohashi University of Technology
วศ.บ.:วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วศ.ม.:วิศวกรรมเครื่องกล สมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

นายนิวัฒน์ ทัดเนียม
Mr.Niwat Tadneam
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ
อี-เมล์: [email protected]
ประวัติการศึกษา:
วศ.บ.: วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมนต์ชัย สัจจมาภรณ์
Mr.Monchai Satchamaporn
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ
อี-เมล์: [email protected]
ประวัติการศึกษา:
วศ.บ.: วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน