คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

 
อ. จรัสศรี เสือทับทิม
Miss. Jaratsri Soeatuptim
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อีเมล์: jaratsri@ptwit.ac.th
ประวัติการศึกษา:
วศ.บ. : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
บธ.บ. การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
M.Eng. : Mechanical Engineering, Nagaoka University of Technology

 

รศ.ดร. พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์
Assoc.Prof. Dr. Pongpun Rerkkumsup
ตำแหน่ง: อาจารย์
อี-เมล์: pongpun@ptwit.ac.th

ประวัติการศึกษา:
D.Eng. (Information Sci. and Control Eng.-Nanometrology)
วศ.บ. : วิศวกรรมการวัดคุม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 ดร. เสกสรร ไชยจิตต์
 Dr. Seksan Chaijit
ตำแหน่ง: อาจารย์

อี-เมล์:seksan@ptwit.ac.th
เว็บไซต์: http://www.ptwit.ac.th/seksan/

ประวัติการศึกษา:
ปว.ศ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
D.Eng. Information Sci.and Control Eng./Mechanical Eng., Nagaoka University of Technology

 

อ. สุรศักดิ์ ธนูทอง
Mr. Surasak Tanuthong
ตำแหน่ง:
อาจารย์

ประวัติการศึกษา:
ค.อ.ม. ไฟฟ้าสื่อสาร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.บ. ไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคมธัญบุรี
ค.อ.ม. ไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

อ. ปฏิภาณ อร่ามวาณิชย์
Mr. Patiparn Aramwanid
ตำแหน่ง:
อาจารย์

อี-เมล์: patiparn9@pit.ac.th

ประวัติการศึกษา:
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

อ. สุรงค์กร เพชรรักษ์
Mr. Suronggon Pecharak
ตำแหน่ง:
อาจารย์

อี-เมล์:

ประวัติการศึกษา:
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์