ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

(Self-Assessment Report: SAR)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560 ประเภทวิชาการ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

(1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)