อบรม การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วย SOLIDWORK SIMULATION

อบรม การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วย SOLIDWORK SIMULATION

ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563

อบรมฟรี! ตลอดหลักสูตร

ณ ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CAE สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โทร. 02-104-9099 ต่อ 3060

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *