สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เข้าร่วมงาน เปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC

งานเปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการกอง ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ คณะสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดงานเปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC โดยมี นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ซึ่งภายในงานยังได้จัดชมนิทรรศการ, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบการ, การเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “อาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกล EEC” และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ตอบสนองต่อการผลิต และพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดระยองที่มีความสนใจศึกษาต่อในสายวิชาชีพ โดยมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยี อาชีวศึกษาตากสินระยอง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และสถานประกอบการมีการนำเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่แนะแนวการศึกษาต่อเพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพ แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *