ติดต่อ

ติดต่อเรา

ที่อยู่
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ : 0-2219-3833 ต่อ 240, 241
โทรสาร : 0-2219-3833