โครงการกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยทินรามิทรภักดี)

นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยทินรามิทรภักดี) โดยมีนางสาวอรุณี จริญจิตรกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี อ.สุรศักดิ์ ธนูทอง อ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อ.ภานุรุจ ยะเรือน อ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ดร.เอนก บุญกว้าง อ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อ.ปฏิภาณ อร่ามวาณิชย์ อ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นายมนชัย สัจจมาภรณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภัคดี) ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
สืบเนื่องจากโรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิซาการและด้านวิชาชีพ ด้านหลักสูตร และงานด้านการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕(พหลโยธินรามินทรภักดี) จะจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยบอร์ด Micro-bit เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นความรู้พื้นฐาน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษา และอาชีพในฝันในอนาคต
ในโอกาสนี้ นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้มอบโล่ และเกียรติบัตร ให้กับครู และนักเรียน ที่ทำผลงาน และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) รางวัล #ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565 #ระดับคุรุสภา รางวัลครูผู้อุทิศ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566 และรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ โดยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ได้ประสานความร่วมมือ และมุ่งมั่นเสียสละ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานประจักษ์ชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *