การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี เสือทับทิม 2. อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์ 3. อาจารย์ปฏิภาณ

Read more