การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี เสือทับทิม
2. อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์
3. อาจารย์ปฏิภาณ อร่ามวานิชย์
4. อาจารย์ภานุรุจ ยะเรือน
5. นางสาวอังศวีร ภาษิตานนท์
6. นายมนต์ชัย สัจจมาภรณ์
7. นายกฤษฎา กูลแก้ว
8. นายณัฐกิตต์ ช้างงาม
9. นายบุญลือ บุบผา

 

นายบุญลือ บุบผา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *