โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ CATIA V5 FEA

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม CATIA V5 FEA ภายใต้โครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ CATIA V5 FEA” ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CAE ชั้น

Read more