โครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation ให้กับนักศึกษา ประชาชน สถานประกอบการและผู้สนใจจำนวน 20 คน โดยจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CAE ขั้น 3 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อาคารกรมพระสวัสดิ์ ฯ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา ประชาชน สถานประกอบการ และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบัน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมทักษะเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาอุตสาหรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *