โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนพังตรุราษฎ์รังสรรค์ ในโครงการนี้ได้จัดอบรมให้คุณครูและนักเรียน เรื่องการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมไมโครคอลโทรลเลอร์ micro:bit ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา

ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ โรงเรียนพังตรุราษฎ์รังสรรค์  หมู่ที่ 1 บ้านดอนดักแย้ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *