บรรยากาศ การออกค่ายอาสา “โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 63”

บรรยากาศ การออกค่ายอาสา “โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 63”

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ณ โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว และ วัดไผ่คอกวัว ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. พ.ศ.2563

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ช่วยให้การดำเนินค่ายผ่านไปด้วยดี และประสบความสำเร็จดังที่ตั้งไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *