โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนพังตรุราษฎ์รังสรรค์ ในโครงการนี้ได้จัดอบรมให้คุณครูและนักเรียน เรื่องการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมไมโครคอลโทรลเลอร์ micro:bit ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนพังตรุราษฎ์รังสรรค์  หมู่ที่

Read more

บรรยากาศ การออกค่ายอาสา “โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 63”

บรรยากาศ การออกค่ายอาสา “โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 63” สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว และ วัดไผ่คอกวัว ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วันที่ 30 ก.ค. – 2

Read more